شیوه نامه ارزیابی بنگاه(طرف تقاضا)

برای دانلود فایل کلیک کنید

شيوه نامه سنجش صلاحيت سربازتاپ و دانشجوتاپ(طرف عرضه)

برای دانلود فایل کلیک کنید

فرآیند اجرایی استاد تاپ( طرح پسادکتری)

برای دانلود فایل کلیک کنید

فرآیند اجرایی استاد تاپ(طرح فرصت مطالعاتی)

برای دانلود فایل کلیک کنید

فرآیند اجرایی دانشجو تاپ

برای دانلود فایل کلیک کنید

فرآیند اجرایی سربازتاپ

برای دانلود فایل کلیک کنید

کاربرگ فعالیت سرباز تاپ

برای دانلود فایل کلیک کنید

گزارش عملکرد سرباز تاپ

برای دانلود فایل کلیک کنید

تعهدنامه به کارگیری سرباز تاپ در بنگاه های تولیدی و خدماتی

برای دانلود فایل کلیک کنید