ثبت نام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پس از احصاء نیازهای پژوهشی و فناورانه بنگاه های تولیدی و تجاری، آغاز خواهد شد.