ثبت نام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پس از احصاء رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه بنگاه های تولیدی و تجاری، از ابتدای خرداد 1398 انجام خواهد شد.