شماره تلفن دبیرخانه : 26148285

فکس : ۲۲۲۸۲۴۹۹

پست الکترونیکی : top@mimt.gov.ir

تماس با ما